SØG

KANALER

Læringsanskuelser
Ny viden viser, at en vigtig faktor i indlæringsevnen er børns forestillinger om sig selv i læringen. Det er vigtigt, at man som lærer er opmærksom på deres selvopfattelser i læringen. Denne faktor er muligvis endnu vigtigere end selve den kognitive viden.
Del på Facebook Del på LinkedIn Del på Twitter Embed video
emu podcasts
Podcasts
Læringsanskuelser
Play
03:25
Læringsanskuelser
Ny viden viser, at en vigtig faktor i indlæringsevnen er børns forestillinger om sig selv i læringen. Det er vigtigt, at man som lærer er opmærksom på deres selvopfattelser i læringen. Denne faktor er muligvis endnu vigtigere end selve den kognitive viden.
Samarbejdsundersøgelse - Et behov og ønske om viden
Play
03:21
Samarbejdsundersøgelse - Et behov og ønske om viden
Ved at lærere søger viden om ny forskning om undervisning, kan de opnå nye indgangsvinkler til undervisningsmetoder og dermed imødekomme elevers udfordringer og behov på nye måder. Elevers udfordringer kan kortlægges ved rent praktisk at observere og dokumentere deres indlæring i undervisningen. En involverende ledelse og et samarbejde mellem ledelse og lærere kan hjælpe både lærere og elever samt forældre.
Bedømmelse og evaluering
Play
05:29
Bedømmelse og evaluering
Som lærer er det vigtigt at skabe plads for læringsprocessen ved at lytte, iagttage, interagere og stille spørgsmål, som belyser elevernes viden. Undervejs må man som lærere vurdere, om det man gør, er effektivt og om den strategi der bruges, er den rigtige. Læringsprocessen er den, man kan evaluere. Når eleverne evalueres, må man sikre sig, at de deler al deres viden. Hvis man vil være en effektiv lærer, må man være reflekterende over for sin undervisning.
Elevers syn på check-in
Play
02:32
Elevers syn på check-in
Check-in er et skema, som eleverne skal udfylde. Det er skabt af læreren for at evaluere elevernes viden, og for at se hvordan de klarer sig i faget. I check-in kan eleverne bruge de redskaber, som de har brugt i læringsprocessen. Eleverne kan i check-in-processen finde ud af, hvad deres svagheder er og lærer derfra. Som underviser kan check-in vise, hvorvidt eleverne er fortrolige med undervisningen.
Spiselig matematik
Play
08:32
Spiselig matematik
I videoen præsenteres en case, der bliver kaldt "spiselig matematik". Det er et eksempel på, hvordan der kan arbejdes med måleenheder i undervisningen. Casen er en måde at få eleverne til at tænke matematisk i situationer i hverdagen. Ved at bruge madprodukter som redskaber, skabes der samtidig bevidsthed om elevernes egne madvaner og sundhed.
Udviklende tankegang
Play
06:36
Udviklende tankegang
Det er vigtigt, at skabe et trygt miljø i klasseværelset, hvor eleverne kan tage chance og udtrykke at de har brug for støtte. Fejltolerance gør, at eleverne ikke føler samme pres for at præstere. Den udviklende tankegang motiverer elever til, at forstå at læring er en gradvis tilegnelse. Det handler om at tro på sig selv og tro på, at det er muligt at blive bedre. Eleverne skal føle sig velkomne og værdsatte. Derudover omhandler den udviklende tankegang, at se elevernes styrker og hjælpe dem til at finde styrker, som de ikke var klar over.
Skabermentalitet
Play
08:24
Skabermentalitet
Ved undersøgelsesbaseret læring arbejder eleverne med de oplysninger de får, frem for blot at accepterer dem. Elevernes mentalitet bør forandres mod en skabermentalitet gennem undersøgende arbejde. Der bør skabes nye værktøjer til problemløsning, og eleverne bør få større medbestemmelse og medansvar. Disse undervisningsmetoder sigter mod erhvervslivets efterspørgsel. Som underviser bør man være åben for nye ideer, at ændre tankegang og teknikker samt være i konstant udvikling.
At skabe et læringsmiljø
Play
02:53
At skabe et læringsmiljø
Ledelse og ansattes refleksion over, hvad de ønsker at elevernes skal lære, og hvordan der skabes rum for ejerskab både i forhold til de ansatte og til eleverne. Ledelsen indgår i en dialogisk proces med de ansatte omkring udvikling af den pædagogiske praksis, hvis målsætning er at eleverne skal forstå matematik i en mere anvendelsesorienteret optik.
Medskabende læring
Play
05:10
Medskabende læring
Her er fokus på underviserens rolle som facilitator, hvor eleverne i højere grad er med til at definere de emner, som der undervises i. Underviseren får en anden rolle, og det giver ikke nødvendigvis merarbejde. Undervisningsformen kan udfordre elevernes forståelse af, at matematik også er en del af hverdagen og ikke noget abstrakt.
Fordele ved skaberværkstedet
Play
07:40
Fordele ved skaberværkstedet
Klasselokalet eller læringsværkstedet kan indgå som læringsstimulerende element i undervisningen. Indretningen af undervisningslokalet kan påvirke læringsprocessen positivt, når det understøtter og stimulerer elevernes kreative potentiale. Et læringsværksted tilgodeser nemlig de elever, der er mere visuelt og rumligt orienterede, i modsætning til de mere traditionelt indrettede klasselokaler med tavleundervisning. Eleverne bruger forskellige digitale og analoge redskaber til at formidle deres projekter, og omgivelserne har betydning for deres forståelse for sammenhænge mellem de emner, som de skal lære om og den omgivende verden. Læring sker ved, at eleven finder emnet meningsgivende og at de kan se sammenhængen og anvendelsesmuligheden i den virkelige verden.
Forandringsagenter
Play
05:40
Forandringsagenter
Metoden lærer eleverne at forbinde medielæring og matematik med aktuelle problematikker fra den virkelige verden, som har betydning for elevernes eget liv og hverdag. De lærer at arbejde med data på baggrund af konkrete problemstillinger, og at anvende en kildekritisk tilgang til den information, som de finder. Metoden giver eleverne mulighed for at se sig selv som reelle forandringsagenter, der kan gøre en positiv forskel og indgå som medborgere i en global verden. Metoden er baseret på åben dialog i projektgrupper, hvor deltagerne opfordres til at fokusere på hvordan matematik kan anvendes i den virkelige verden, og ikke blot om de kan komme frem til et rigtigt resultat.
Konstruktive øvelser
Play
01:16
Konstruktive øvelser
Lærer skal sørge for, at elever får produktive øvelser. En god måde at lære noget nyt, er ved at betragte ideer forskelligt fra flere vinkler. Elever skal opføre sig som matematikere ved at stille spørgsmål, udforske, forbinde og tænke logisk.
Køn og forandring
Play
02:41
Køn og forandring
Især dygtige piger har ofte en meget fastlåst tankegang, som er formet af deres omgivelser. Det er derfor vigtigt, at der gribes ind i denne tankegang, og de bør lære om den hjerneforskning, der viser at hjernen udvikles gennem fejltagelser. Børns tankesæt formes fra de ting de hører lige fra fødslen. Deres tankesæt kan dog ændres, hvis de undervises på den rigtige måde. Der skal i undervisningen være plads til udfordringer og udvikling.
Niveaugrupper
Play
03:17
Niveaugrupper
Forskning viser, at niveauopdeling skader elever og at det fremmer en faslåst tankegang hos dem. Især de elever der klarer sig bedst, går fra en udviklende tankegang til en fastlåst. I de lande hvor der opdeles mindst og senest efter niveau, klarer eleverne sig bedst. Dette er et stort skift for lærer, og det kræver at de får støtte til en ændring. Stempling af elever med indlæringsvanskeligheder skal stoppe. Hjerneforskning viser, at hvem som helst kan lære hvad som helst. Forskellighed i niveau forsvinder, hvis eleverne hjælpes, der hvor de har behov.
Differentiering i undervisningen
Play
03:19
Differentiering i undervisningen
Alt i undervisningsmiljøet bør være udviklingsorienteret. Undersøgelsesbaseret matematik, som er mere visuel og kreativ, kan give elever en udviklende tankegang og gøre at de ser matematik i et helt nyt lys. Elevers forskellige måder at tænke på, er vigtige at værdsætte. Elever skal have forskellige opgaver. Det kan eksempelvis være åbne opgaver, hvor de selv kan vælge mellem niveau eller at der er forskellige aktiviteter, hvor de selv kan vælge. Elever må ikke føle sig dårlige, og de har ikke selv ansvaret for deres udvikling, denne skal ske gennem undervisningen.
Udviklende tankegang for undervisere
Play
01:27
Udviklende tankegang for undervisere
For at elever kan ændre sig mod et udviklende tankesæt, bør lærer også ændre tankesæt. Møder mennesket modgang med et udviklende tankesæt, hvor de har troen på at de nok skal klare det, vil hjerne udvikles mere end hvis man har forventningen om, at man vil fejle. Det viser sig, at mennesker med et udviklende tankesæt klarer sig bedre og bedre. Lærer bør have tiltro til sig selv.
Udviklende tankegang i klasseværelset
Play
01:45
Udviklende tankegang i klasseværelset
For at have en udviklende tankegang, må man føle at man kan lære alt. Hvis man har svært ved en opgave, skal man se det som en udfordring og holde ved. Ønsker man at undervise med en udviklende tankegang, er det vigtigt at give eleverne åbne og udviklende matematiske opgaver. Det handler ikke om hurtighed, men om fordybelse og kreativitet. Det er sundt at fejle og her udvikler hjernen sig mest.